Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Kurulması
Üniversitemiz bünyesinde kurulu olan ve beş modülü ile hizmet sunan Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ilgili YÖK Yönetmeliği ve Koordinatörlüğün gösterdiği gelişim süreci göz önüne alınarak yüzde yüz Üniversite sermayeli Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi kurulmuş bulunmaktadır.

Koordinatörlüğün çalışma ve hizmet alanları 


TTO’NUN KURULMA AMAÇLARI YÖNETİCİ ÖZETİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ona bağlı TÜBİTAK ile çeşitli Bakanlıklar bünyesindeki ulusal destek programları ve Avrupa Birliği uhdesinde bulunan araştırma fonları ülkemizde yürütülen akademik ve endüstriyel araştırmalara ve Ar-Ge projelerine finansal kaynak olmaktadır. Bu proje destek mekanizmaları ve bunlar içerisinde yer alan çağrı esaslı tematik programlarla nitelikli ve yenilikçi sınaî ürünlerin geliştirilmesi amaçlı üniversite – sanayi ortaklıkları teşvik edilmektedir. Sektörün mevcut bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak insan kaynağının sağlanması, bununla birlikte üniversitelerimizin Ar-Ge yeteneklerinin iyileştirilmesi ve teknoloji seviyesinin güncel tutulması bu teşviklerin ana amaçları arasındadır. Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı yerler 2001 yılında kabul edilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak özellikle üniversite bünyelerinde kurulan Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleridir. Oldukça yeni sayılabilecek bir kavram olarak, Teknoparkların etkinliğini artırmak ve üniversite – sanayi arasındaki bilgi ve teknoloji aktarımını kolaylaştırmak için bu halkaya Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) eklenmiştir. Böylece teknoparklarla yeşertilip geliştirilmek istenen “Ar-Ge ekosisteminin” paydaşları olan bir yanda akademisyen ve öğrencileriyle üniversite, öte yandan yönetici ve teknik elemanlarıyla sanayi arasındaki bağın olabildiğince canlı ve sağlam tutulması için profesyonel yapılar tesis edilmiştir.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TTO

TTO, Üniversitemizin araştırma ve geliştirme altyapısını güçlendirmek, proje yapma kültür ve kapasitesini arttırmak, üniversitede araştırma yapan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin araştırma projelerine maddi destek sağlayan ulusal ve uluslararası kurumların kaynaklarından en verimli biçimde faydalanabilmelerini sağlamak, üniversite – sanayi işbirliğini koordine etmek amacıyla kurulmuştur Türk sanayinin ihtiyaç ve sorunları arasında rekabet gücü, verimlilik, girdi maliyetleri, kaynak yaratamama gibi kurumsal sebeplerin yanı sıra çarpık şehirleşme, çevre, enerji tüketimi ve ulaşım gibi kentsel sorunlar da söz konusudur. Bu sorunlarla ilgili üniversite – sanayi projelerine özel önem verilmektedir. Stratejik Planlama çalışmalarını bu doğrultuda Ar-Ge, inovasyon ve üniversite – sanayi işbirliği odaklı olarak yeniden yapılandıran Karabük Üniversitesi, benzer yaklaşımın tüm alt birimlerinde yaygınlaşarak kurumsallaşması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitenin liderliği, güçlü desteği ve sorumluluğunda, yenilikçi ve girişimci üniversite misyonu kapsamında, Teknopark-TTO; adaptif, esnek, özerk, arayüz olmayı iyi beceren, güven veren, her iki tarafı çok iyi anlayabilen nitelikli, becerikli insan kaynağına sahip olmaya büyük önem vermektedir. Türkiye’de son yıllarda sıkça gündeme gelen ve özellikle üniversiteler olmak üzere araştırma organizasyonları tarafından yüksek seviyede önem verilen ve işlev yüklenen TTO’lar oldukça önemli bir konu olan üniversiteler/araştırma organizasyonları ve endüstri/sanayi arasındaki organik bağı oluşturmada, iyileştirmede ve yaşatmada kayda değer bir rol oynamaktadırlar. Üniversite/araştırma organizasyonları ve sanayi/endüstri işbirliği çok boyutlu ve görece farklı motivasyonlardaki tarafların bir araya gelmesini ve ortak bir paydada buluşmasını gerektirir. Öyle ki; etkili ve verimli üniversite/araştırma organizasyonları ve sanayi/endüstri organizasyonları işbirliklerinin kurulması, yaşatılması ve iyileştirilebilmesi için serbestlik/özgürlük, otonomi/özerklik, gerçeğin açıkça araştırılması ve özgünlük/orijinallik gibi kaygılar ile etkililik, verimlilik, yönetişim ve anlamlı ekonomik katkı/çıktı gibi beklentilerin mümkün mertebe örtüştürülmesi ve organik bir biçimde entegre edilmesi gerekmektedir. Anonim şirket statüsünün kazanılması ile özellikle bu noktada yukarıda zikredilen “serbestlik/özgürlük, otonomi/özerklik” ilkeleri ile etkili ve verimli üniversite/araştırma organizasyonları içinde yer alacak ve bu etkiyi hem bölgesine hem de ulusal ekosisteme yayacak güce ve potansiyele sahiptir.

BÖLGESEL ODAKLILIK

TTO tarafından yürütülen faaliyetler hem bilginin paylaşımını artıracak hem de uzun vadede ülke insanına fayda sağlayacak biçimde en doğru teknoloji transferinin ortak akıl rehberliğinde araştırmacı ve sanayici arasında köprü kurmasınısağlayacaktır. Teknoloji transfer ofislerinin Üniversitemiz ve bölge açısından iki temel fonksiyonundan söz edebiliriz. Birincisi mevcut şirketlerin teknolojik rekabetçilik güçlerini artırabilmek, diğeri de toplumun her kademesindeki bireyleri daha yenilikçi, daha girişimci, teknolojik gelişmeler yapabilir kılmaktır. Bu sağlanabildiği takdirde ülkenin ekonomik gücü de doğal olarak artacak ve gelişmiş ülkeler sınıfına girebilecektir. Söz konusu amaçları yerine getirebilmek için TTO’ların firmalara ve bireylere öncelikle farkındalık, tanıtım, bilgilendirme gibi eğitim hizmetleri vermesi beklenir. Bir sonraki adımda bir şeyler yapmak isteyenleri erişebilecekleri devlet destek programları hakkında bilgilendirmek ve bu desteklerde yararlanabilmeleri için proje geliştirme ve proje yönetiminde yardımcı olmaktır. Ayrıca, üniversitelerdeki öğrencilerin ve öğretim elemanlarının fikirlerinin ürüne dönüşmesi sürecinde girişimcilik ve şirketleşme adımlarında yol göstermek, fikri ve sınai haklarını koruyabilmeleri için yönetim ve lisanslama hizmetleri vermeleri de istenmektedir. Ulusal İnovasyon Sisteminin oluşturulması ve başarı ile uygulanabilmesinin temel etkeni; özel sektör firmaları, üniversite, sanayiciler, yatırımcılar, genç girişimciler, enstitüler, araştırma altyapıları ve merkezleri vb. unsurların ekosistem içinde birbiri ile etkileşim içinde ve bir bütün halinde birlikte hareket edebilmeleridir. Bu noktada bizler TTO olarak hem kendi içimizde hemde bölge ekosistemine odaklanarak inovasyon sisteminin oluşturulması ve mevcut yapıların güçlendirilmesine katkısağlayarak kısa vadede ulusal arenada bilgi ve teknoloji portföyü ve çözüm önerileri ile etkin bir şekilde fayda sağlamaya çalışacağız. Bölgesel odaklılık açısından özellikle bölgede yer alan TTO ve/veya teknopark oluşumlarının desteklenmesi, eğitim ve işbirliği ile güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılında bir dizi eğitim ve işbirliği toplantıları düzenlemiş bulunmaktayız. Başarılı ekosistem unsurlarının oluşturulması ve bu unsurlar arasında işbirliği ile etkileşimin sağlanması amacıyla “Bölgesel TTO İşbirliği Platformu” çalışmaları ile Ulusal İnovasyon Sistemi için ekosistem unsurlarının bireysel başarılarından ziyade bu unsurların etkileşim içinde birlikte gerçekleştirecekleri girişimleri ön plana çıkarmak ve ulusal alanda katkı sunmaya çalışacağız.

TTO’nun Kuruluş amacı ve genel stratejisinden maddeler halinde aşağıda kısaca özetlemiş bulunmaktayız.

1. Üniversitenin Ar-Ge stratejilerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasına her açıdan destek verilmesi,
2. Akademik personel ve öğrencilerimizin araştırma aşamalarında destek olmak ve aynı zamanda araştırma çıktılarının değerlendirilmesini sağlamak,
3. Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının tanıtımını yapmak, proje geliştirme ve yürütme aşamalarında destek olmak,
4. Üniversite içinde ve bölgede proje yapma ve yönetme kültürünün oluşturulmasına destek sağlamak,
5. Bilgi, teknoloji transferi ile ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak,
6. Üniversite sanayi işbirliğini çift yönlü geliştirilmesini sağlamak,
7. Bilgi ve teknolojiyi koruma kapsamına alınmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak,
8. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek,
9. İş fikirlerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesinde aracılık yapmak,
10. Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlamak,
11. Üniversite içinde ve dışında fikri mülkiyet portfoyünün oluşturulmasını ve lisanslama desteklerinin verilmesini sağlamak.

TTO’nun Stratejik Amacı Üniversite içinde veya dışında fikir, buluş madenciliği yaparak fikir ve buluşların;

 Modül 1 ile eğitim ve sertifikasyon sağlanması ve tanıtım faaliyetleri
 Modül 2 ile araştırma fonu,
 Modül 3 ile ortak geliştirici işletme veya teknolojik çözüm ortağı,
 Modül 4 ile fikri hakların korunması ve lisanslama,
 Modül 5 ile araştırmaya dayalı yeni firma yöntemleri girişimciliği destekleyerek bilgi ve teknolojinin ürün/işletme odağına dönüşmesinin sağlanmasıdır.

Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi ve kurumsallaşması açısından TTO;

 Bilgiye erişim ve transfer maliyetlerinin azalması
 İşgücü, sermaye ve teknoloji kaynaklarının erişilebilir hale gelmesi
 Bilgi paylaşımı ve teknoloji transferinin hızlanması
 Bilgi, fikir ve becerilere erişimin kolaylaşması için etkin bir şekilde rol alacaktır.