Staj

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Endüstri Stajı İşleyiş Takvimi
Adım 1: Ders Kayıt: Staj yapacak öğrenciler öncelikle ders kayıt döneminde staj derslerini kodlayarak Endüstri Stajı dersini almış olmaları gerekir (Son Tarih: Ekle-sil haftasıdır, 7. ve 8. Yarıyıl stajları hariç).
Adım 2: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir Staj Başvuru ve Kabul Belgesi” ni (Başvuru ve Kabul Belgesinin örneği aşağıda eklidir) doldurup, Bölüm Başkanlığına  imzalatıp firmaya vereceklerdir (Son Tarih: 27 Nisan).
Adım 3: Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu firma, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Staj Başvuru ve Kabul Belgesi”ni  doldurup öğrenci vasıtasıyla elden veya postayla Bölüme gönderecektir.  (Son Tarih: Nisanın son haftası)

Adım 4: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlıklarında toplanan “Staj Başvuru ve Kabul Belgesi” Mayıs Ayının 15’ine kadar değerlendirilip  staj yeri kabul edilen öğrenciler bölüm panosunda  ilan edileceklerdir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ve zorunlu nedenlerle staj kabul belgesini getiremeyen öğrenciler 25 Mayıs'a kadar bölümlerine teslim edip staj yerlerini onaylatmak zorundadırlar.

Adım 5: Kesin Staj Listelerinin Dekanlığa Bildirilmesi: Bölümler, staj yapan öğrencilerin listesini oluşturup  sigorta primlerini yatırmak üzere  ilgili dekanlık birimine verecektir. (Son Tarih: Haziranın Birinci haftası).  
Adım 6: Staj Başlama Belgelerinin Teslim Alınması: Öğrencilerin Sigorta Primleri (İş Kazası ve Meslek Hastalığı) Üniversitemiz  tarafından karşılanmakta olup staj yapılan firmanın bu hususta bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Adım 7: Stajın Yapılması: Yaz döneminde stajlar yapılacaktır. Öğrenciler  staj  süresince  staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.
Adım 8: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini (defterin örneği  aşağıda eklidir) ve Staj Sicil Fişini (Staj Sicil Fişi örneği aşağıda eklidir) kapalı bir zarf içerisinde, ilgili bölüm sekreterliğine elden veya posta ile teslim edeceklerdir (Son Tarih: Derslerin Başlaması) Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.
Adım 9: Notların Girilmesi: Bölümler staj defterlerini inceleyip, stajı kabul edilen veya edilmeyen  öğrencilerin listesini komisyon kararı ile birlikte Eylül ayı içerisinde Dekanlığa bildirecekler ve bölüm panolarında ilan edeceklerdir.
 
 

Tarih Çizelgesi (Buradaki tarih gösterimi, yaklaşık tarihleri göstermektedir, hafta başları yıldan yıla değişebilir)

 Adım Yapılacak işlem ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
1 Ders Kayıt                                                                
2 Staj Başvuru                                                                
3 Staj Kabul                                                                
4 Staj Değerlendirme                                                                
5 Sigorta Primlerinin Yatırılması                                                                
6 Staj Başlama Belgelerinin Teslim Alınması                                                                
7 Stajın Yapılması                                                                
8 Stajın Defterlerinin Teslimi                                                                
9 Notların Girilmesi                                                                

 

Sigortalı İşe Giriş Belgesi hakkında açıklama. Okumak için tıklayınız.
Teknoloji Fakültesi Endüstri Stajı hakkında ÖNEMLİ DUYURU, okumak için tıklayınız.
Teknoloji Fakültesi Staj Defteri örneği için tıklayınız.
Teknoloji Fakültesi Staj Sicil Fişi için tıklayınız.
Teknoloji Fakültesi Staj Başvuru ve Kabul Belgesi için tıklayınız.
 

Karabük Üniversitesi Fakülteleri Ve Yüksekokullar Staj Uygulama Yönergesi